НДК - конгресен център София ЕАД
  • Начало

Профил на купувача - начало

Последно публикувани документи
Информация АОП за прекратяване на процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Нацонален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен център София и избор на координатор на балансираща група Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата, клон Варна - Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”
Решение за прекратяване на процедурата към процедура с АОП номер: 02715-2019-0001