Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Последно публикувани документи
Решение за завършване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”, в изпълнение на Решение № 865 от 02.08.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията.
Решение за завършване на процедура към процедура с АОП номер: 02715-2018-0001
Доклад от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”, в изпълнение на Решение № 865 от 02.08.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията.
Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата към процедура с АОП номер: 02715-2018-0001