Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Последно публикувани документи
Във връзка с постъпило запитване свързано с пазарни консултации по реда и при условията на чл. 44 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), имащи за цел определяне на пазарната стойност на дейностите, планирани за изпълнение в предстояща за обявяване от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”, бих искала да Ви уведомя, че е допусната техническа грешка и Моля да се зачита: „Условия за провеждане на пазарни консултации“ и по-конкретно, в т. 4.2. „Срок за провеждане на пазарните консултации“, е посочено следното: „Възложителят определя срок за провеждане на настоящите пазарни консултации от 10 (десет) календарни дни, считано от публикуването на документите в профила на купувача “.
Съобщение към пазарна консултация по чл. 44