НДК - конгресен център София ЕАД

“Доставка на топлообменници за климатични камери, обслужващи Зала 1 на НДК и прилежащите към нея фоайета”.

Дата и час на публикуване: 2019-06-28 16:21:25Последна промяна: 2019-06-28 16:21:13
ID номер: 9089726 Статус: възложена

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на доставка на топлообменници. Топлообменниците в климатично-вентилационните камери в Зала 1 и прилежащите към нея фоайета, които подсигуряват топъл и студен въздух за тези помещения, са с експлоатационен срок над 36 години. Монтирани са при построяването на сградата на НДК и към настоящият момент, в резултат на дългогодишната работа се намират в крайно незадоволително техническо състояние, което води до силно увеличени сметки за разход на електроенергия и ниска ефективност на работата на съоръженията. Една от основните причините за това е, че медните тръби в топлообменниците на климатичните камери са със силно намалено сечение в резултат на шлакови отлагания. Поради тази причина, времето, което е необходимо за затопляне или охлаждане на Залата и фоайетата е не по-малко от 24 часа, в зависимост от външните температури, вместо първоначалните 4-5 часа. Предвид което НДК ще подменен общо 32 /тридесет и два/ броя топлообменници за основните 4 камери в Зала 1 и за 2-те камери в прилежащи към залага фоайета от етаж 0 до етаж 4. Това ще позволи бързо и ефективно постигане на желаната температура и създаване на необходимия комфорт за посетителите.

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на доставка на топлообменници. Топлообменниците в климатично-вентилационните камери в Зала 1 и прилежащите към нея фоайета, които подсигуряват топъл и студен въздух за тези помещения, са с експлоатационен срок над 36 години. Монтирани са при построяването на сградата на НДК и към настоящият момент, в резултат на дългогодишната работа се намират в крайно незадоволително техническо състояние, което води до силно увеличени сметки за разход на електроенергия и ниска ефективност на работата на съоръженията. Една от основните причините за това е, че медните тръби в топлообменниците на климатичните камери са със силно намалено сечение в резултат на шлакови отлагания. Поради тази причина, времето, което е необходимо за затопляне или охлаждане на Залата и фоайетата е не по-малко от 24 часа, в зависимост от външните температури, вместо първоначалните 4-5 часа. Предвид което НДК ще подменен общо 32 /тридесет и два/ броя топлообменници за основните 4 камери в Зала 1 и за 2-те камери в прилежащи към залага фоайета от етаж 0 до етаж 4. Това ще позволи бързо и ефективно постигане на желаната температура и създаване на необходимия комфорт за посетителите.

Индивидуален номер на процедурата: 0005089
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45512000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-11 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Елиз Рушид
  • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи