Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 16:59:19Последна промяна: 2018-04-03 16:59:07
АОП номер: 02715-2018-0002 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА-КНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по време на Българското председателство на ЕС 2018“. В предметния обхват на обществената поръчка е включена доставката чрез наем на конгресно- конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събития провеждани на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД по време на Българското председателство на ЕС 2018 година. При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва действащото законодателство на Република България. За нуждите на Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД по време на Българското председателство на ЕС 2018 година ще са необходими следните системи:

 - озвучителни системи и мобилна озвучителна система;

- дискусионни системи;

- системи превод;

- системи интерком;

- системи камерни и оптични връзки предоставени от НДК за нуждите на БНТ;

-други подробно описани в техническата спецификация;

Гореописаната техника ще се предоставя за употреба в следните зали:

- зала 3; зала 3.1; зала 3.2; зала 6, зала 7, зала 8, зала 9, зала 10.

Индивидуален номер на процедурата: 0003619
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-13 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: erushid@ndk.bg
  • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи