НДК - конгресен център София ЕАД

„Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:54Последна промяна: 2018-07-26 15:45:43
ID номер: 9079583 Статус: възложена

 Предмет и обект на обществената поръчка: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б, „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е сградата на Национален дворец на културата свързан с ремонт и рехабилитация на открити тераси и стълбища на нива от кота ± 0,00 до +4,20  Изток, покрив над зала 12 и покрив на топлата връзка. Предметът на обществената поръчка е извършване на с ремонт и рехабилитация на открити тераси и стълбища на нива от кота ± 0,00 до +4,20  Изток, покрив над зала 12 и покрив на топлата връзка и други свързани с това дейности.

Индивидуален номер на процедурата: 0003974
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 215000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Велислав Велков
 • Телефон/и за контакт: 359 885 779878
Документи
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

  Вид на документа: Съобщение за стартиране на спряна процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831512
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:12
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831518
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:15
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831527
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:17
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА: „Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“ - ЧАСТ ТЕРАСИ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831532
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:21
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА: „Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“ - ЧАСТ ПОКРИВИ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831534
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:24
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СХЕМИ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831537
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:27
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СХЕМА

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831543
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:30
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831546
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:34
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831547
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:37
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 15:45:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088831551
  Удостоверено време: 26.07.2018 15:45:39
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 12:45:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-08-13 15:56:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089875775
  Удостоверено време: 13.08.2018 15:56:11
  Удостоверено време по UTC: 13.08.2018 12:56:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срок

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-08-13 15:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089875784
  Удостоверено време: 13.08.2018 15:56:21
  Удостоверено време по UTC: 13.08.2018 12:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-03 15:54:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090401479
  Удостоверено време: 03.09.2018 15:54:57
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2018 12:54:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 12:22:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091668988
  Удостоверено време: 17.10.2018 12:22:09
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 09:22:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 12:22:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091668991
  Удостоверено време: 17.10.2018 12:22:13
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 09:22:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 12:22:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091668999
  Удостоверено време: 17.10.2018 12:22:17
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 09:22:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори