НДК - конгресен център София ЕАД

„Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизиарнето на въздуха в основна сграда на ”Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД”.

Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:29:05Последна промяна: 2018-04-24 18:28:52
ID номер: 9075286 Статус: възложена

„Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизиарнето на въздуха в основна сграда на ”Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД”.

Спешен авариен ремонт на 2 броя водоохлаждащи агрегати /чилъри/ за нуждите на климатизирането на въздуха в основна сграда на„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и са описани по – долу:

            За водоохлаждащ агрегат /чилър/ №1, се налага събирането на хладилният агент от двата кръга на машината, като така ще се разбере и дали е имало и изтичане на фреон. В случай, че бъде установено изтичане на фреон, системата следва да се дозареди със съответното количество по каталожни данни. В случай на  възникване на необходимост от извършване на тези операции хладилните кръгове, трябва да се разхерметизирани и избрания изпълнител да има достъп  до атмосферният въздух. Това може да доведе до навлизане на влага, което не следва да се допуска. За да се избегнат  последващи проблеми с повишеното влагосъдържание е задължително да се подменят и филтър-дехидраторите. Най – подходящи са със състав 75% дехидратор и 25% антикиселинен филтър, който от своя страна ще предпазят компонентите на хладилната система, при първоначален пуск на агрегата. Основно следва да се планира подмяна и на маслото на компресорите. След преключване на гореописаните действия машината следва да се вакуумира и зареди с фреон R134a. При пуска в експолатация на агрегата следва да се  направят проверки  и на кондензаторните вентилатори.

За водоохлаждащ агрегат /чилър/ №2 след огледа на хладилнта част, индикатора за влага отчита високи нива, което от своя страна води до извод за пробив в топлообменник.  Последващата му подмяна е свързана с описани  описани за водоохлаждащ агрегат /чилър/ №1. Единствената разлика е че при този агрегат се налага подмяна на цялото количество фреон R134a, на съответнния хладилен кръг.

За двата броя водоохлаждащ агрегат /чилъри/ е необходима подмяна поради високата амортизация на съоръженията и влошеното качество на работата им. За ниската зона е предвиден нов пластинчат топлообменник, едностепенен с мощност 150 kW, окомплектован с прав регулатор за температура на изходяща топла вода, носеща конструкция, връзки със студена и  топла вода , връзки по линия ТЕЦ. За високата зона е предвиден нов пластинчат топлообменник, едностепенен с мощност 100kW, окомплектован с прав регулатор за температура на изходяща топла вода, носеща конструкция, връзки със студена и  топла вода , връзки по линия ТЕЦ. Всички водни връзки се отнасят за рамките на помещението, където ще се монтират съоръженията и не е предвиден демонтаж на старите ВВП.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003679
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50721000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: ЕЛИЗ РУШИД
 • Телефон/и за контакт: +359895638476
Документи
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081916262
  Удостоверено време: 24.04.2018 18:28:22
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 15:28:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПОП ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081916269
  Удостоверено време: 24.04.2018 18:28:27
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 15:28:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081916280
  Удостоверено време: 24.04.2018 18:28:32
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 15:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081916285
  Удостоверено време: 24.04.2018 18:28:37
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 15:28:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:42
  Дата и час на промяна: 2018-04-25 11:13:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081961798
  Удостоверено време: 25.04.2018 11:13:18
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 08:13:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 18:28:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081916298
  Удостоверено време: 24.04.2018 18:28:48
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 15:28:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заповед удължаване на срок

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:08:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082519836
  Удостоверено време: 03.05.2018 11:08:02
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 08:08:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:08:05
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082519842
  Удостоверено време: 03.05.2018 11:08:05
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 08:08:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № IV - 00043/08.05.2018 Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „СПЕШЕН АВАРИЕН РЕМОНТ НА 2 БРОЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ /ЧИЛЪРИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИМАТИЗИАРНЕТО НА ВЪЗДУХА В ОСНОВНА СГРАДА НА ”НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-09 17:21:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082952589
  Удостоверено време: 09.05.2018 17:21:25
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2018 14:21:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 11:27:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092848476
  Удостоверено време: 23.11.2018 11:27:39
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 09:27:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификция

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 11:27:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092848482
  Удостоверено време: 23.11.2018 11:27:45
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 09:27:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори