Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"ЕДИННА ХОМОГЕННА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ"

Дата и час на публикуване: 2017-08-16 18:46:29
АОП номер: 02715-2017-0001 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Изграждане на интегрирана система, която да осъществява мониторинг и оповестяване в реално време в случай на терористичен акт, осъществен в рискови зони в централно фоайе от основната сграда на НДК; Изграждане на система за видео-наблюдение, която да осигури покритие на всички точки с необходимост от видеонаблюдение; Изграждане на система за контрол на достъпа; Изграждане на сигнално-охранителна система; Изграждане на пожаро-известителна система; Изграждане на система за аварийно гласово оповестяване; Структурно окабеляване; Осигуряване на интернет и информационна сигурност; Осигуряване на безжична (Wi-Fi) мрежа; Изграждане на локална мрежа за данни (LAN); Обновяване на телефонна система; Изграждане на изчислителна инфраструктура; Подмяна на часовникова система; Обучение на персонал и съвместно обслужване в тестов период, подробно описани в приложената техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0002718
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 9996358.88 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Чудомир Атанасов
 • Телефон/и за контакт: 029166206
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 18:46:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073317416
  Удостоверено време: 16.08.2017 18:46:08
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 15:46:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие, покана, техническа спецификация и образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 18:46:12
  Дата и час на промяна: 2017-08-17 16:03:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073343255
  Удостоверено време: 17.08.2017 16:03:40
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 13:03:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище за осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 11:19:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073697342
  Удостоверено време: 31.08.2017 11:19:57
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 08:19:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № IV-00051/22.08.2017 г. на Изпълнителния директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕДИННА ХОМОГЕННА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ" открита с Решение № 02021/ 16.08.2017 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 16.08.2017 г. под № 02715-2017-0001, с ID № 801011.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 18:14:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073710833
  Удостоверено време: 31.08.2017 18:14:46
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 15:14:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № IV-00051/22.08.2017 г. на Изпълниетелния диретор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕДИННА ХОМОГЕННА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ" открита с Решение № 02021/ 16.08.2017 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 16.08.2017 г. под № 02715-2017-0001, с ID № 801011.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 18:18:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073710914
  Удостоверено време: 31.08.2017 18:18:28
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 15:18:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „ЕДИННА ГЛОБАЛНА ХОМОГЕННА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 16.08.2017 г. под уникален номер 02715-2017-0001

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 18:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073710924
  Удостоверено време: 31.08.2017 18:18:38
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 15:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:34:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126409
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:34:47
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:34:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:34:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126415
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:34:51
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:34:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение на Изпълнителя

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:35:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126446
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:35:31
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение на Изпълнителя

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:35:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126449
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:35:36
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:35:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на пресонала, който ще изпълнява поръчката

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:35:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126451
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:35:41
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:35:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 11:35:44
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074126456
  Удостоверено време: 18.09.2017 11:35:44
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2017 08:35:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори