Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"Отпечатване и доставка на вестник за нуждите на „НДК-КЦС“ ЕАД"

Дата и час на публикуване: 2016-04-08 13:27:22
ID номер: 9052288 Статус: възложена

„Отпечатване и доставка на вестник за нуждите на „НДК-КЦС“ ЕАД“. Изпълнителят следва да извършва предпечатна подготовка, страниране, редакторска коректура, коректорска редакция и отпечатване на вестника за нуждите на „НДК-КЦС“ ЕАД, като Възложителят ще представя на Изпълнителя файлове със статиите и графичен проект на вестника.

Индивидуален номер на процедурата: 0000638
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 54000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79810000 (TA40)
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: -
  • Телефон/и за контакт: -
Документи