НДК - конгресен център София ЕАД

: „ИЗБОР НА ДВА НЕЗАВИСИМИ ДОСТАВЧИКА в НДК – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА НДК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА НДК”

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:29Последна промяна: 2018-12-18 15:37:48
ID номер: 9084369 Статус: възложена

1.1.      Доставчикът да разполага с оперативен технически център за наблюдение на телекомуникационната си мрежа и услугите на клиентите, работещ 24 часа в денонощието и 365 дни в годината;

1.2.      Предоставяне на услугата определена в техническата спецификация съобразно Споразумение за нивото на услугата (Service Level Agreement - SLA), като параметърът за наличност на услугата да не е по-малък от 99.9% от общото време на използване на услугата;

1.3.      Наличие на процедура за ескалиране на проблем;

1.4.      Достъп до online система за наблюдение и отчитане на:

1.4.1        Генерирания трафик;

1.4.2        Време закъснения (Delay);

1.4.3        Прекъсвания (Loss);

1.4.4        Вариации във време закъснения(Jitter);

Online системата да визуализира параметрите в графичен вид за период минимум 1 /един/ месец назад във времето; Препоръчително е статистиките в online системата да са на дневна, седмична, месечна и годишна база.

Участникът следва да предоставя ежемесчни справки за генерирания трафик по електронна поща на лице за контакт предоставено от Възложителя.

 

1.5.      При нужда от извършване на профилактика на мрежата, Доставчикът е длъжен:

1.5.1.   Да уведоми клиента минимум  5 /пет/ календарни дни по-рано от датата на извършване на профилактиката;

1.5.2.   Да извършва максимум 2 /две/ профилактики свързани с афектиране/прекъсване на услугата на клиента за 1 /един/ календарен месец;

1.5.3.   Да извършва не повече от 3 /три/ профилактики не афектиращи/прекъсващи услугата на клиента за 1 /един/ календарен месец;

1.5.4.   Да ограничи профилактиките, свързани с афектиране/прекъсване на услугите на клиента, до такива с продължителност от не повече от 1 /един/ час;

1.5.5.   Да ограничи не афектиращите/прекъсващите услугата профилактики, до такива с продължителност от не повече от 6 /шест/ часа;

1.6.      Доставчикът да има изградена телекомуникационна национална (с поне 30 точки на присъствие) и международна (с поне 5 точки на присъствие) мрежа.

2.        Основни изисквания за параметрите на услугата:

2.1.    Скорост на трафика не по-малък от 1000 Mbps симетричен капацитет за достъп до Интернет пространството (включени български и международни дестинации 600/400).

2.2.    Скоростта по т.2.1 да бъде гарантирана на 100% 24 /двадесет ичетири/ часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата и 365 дни в годината;

2.3.      Услугата се предоставя на клиента от доставчика като се използва динамична (BGP протокол) или статична маршрутизация;

2.4.      Осигурена поддръжка за IPv4 и IPv6 Dual Stack адресиране;

2.5.      Предоставяне на публични реални IPv4 и IPv6 адреси за маршрутизация за транспортни цели;

2.6.      Възможност за увеличение на капацитета на услугата с до 500 /петстотин/ Mbps в рамките на 2 /два/ календарни дни от получаване на заявка от страна на Възложителя.

2.7.      Възможност за активиране на DDoS защита за пълния капацитет на услугата в рамките на 24 часа след подадена заявка от клиента. Anti DDoS услугата да гарантира защита както на българския, така и международния трафик с възможност за управление от клиента.

2.8.      Доставчикът да приема клиентските префикси, които са равни или по-общи от /24 за IPv4 и /48 за IPv6.

2.9.      Доставчикът да бъде регистриран като Local Internet Registry (LIR) към RIPE NCC (http://www.ripe.net) към момента на предоставяне на услугата със собствени автономни системи и адресно пространство, надвишаващо броя от 1200 клас „С“ мрежи. Необходимо е да се предостави линк или разпечатка от сайта на RIPE NCC за номер на автономна/ни системи и IP блокове съответно за адреси IPv4.

2.10.    Доставчикът да предостави 1 /една мрежа/ IPv.4/27 мрежа за нуждите на клиента, като трябва да има възможност при нужда да увеличи този брой до IPv.4/24 в рамките на 3 /три/ работни дни.

3. Технически изисквания към услугата

3.1. Изграждане на физическата свързаност посредством оптичен кабел и терминиране на 10 Gbps оптичен интерфейс до адреса на предоставяне на услугата.

1.1.      Доставчикът да разполага с оперативен технически център за наблюдение на телекомуникационната си мрежа и услугите на клиентите, работещ 24 часа в денонощието и 365 дни в годината;

1.2.      Предоставяне на услугата определена в техническата спецификация съобразно Споразумение за нивото на услугата (Service Level Agreement - SLA), като параметърът за наличност на услугата да не е по-малък от 99.9% от общото време на използване на услугата;

1.3.      Наличие на процедура за ескалиране на проблем

1.4.      Достъп до online система за наблюдение и отчитане на:

1.4.1        Генерирания трафик;

1.4.2        Време закъснения (Delay);

1.4.3        Прекъсвания (Loss);

1.4.4        Вариации във време закъснения(Jitter);

Online системата да визуализира параметрите в графичен вид за период минимум 1 /един/ месец назад във времето; Препоръчително е статистиките в online системата да са на дневна, седмична, месечна и годишна база.

Участникът следва да предоставя ежемесчни справки за генерирания трафик по електронна поща на лице за контакт предоставено от Възложителя.

1.5.      При нужда от извършване на профилактика на мрежата, Доставчикът е длъжен:

1.5.1.   Да уведоми клиента минимум  5 /пет/ календарни дни по-рано от датата на извършване на профилактиката;

1.5.2.   Да извършва максимум 2 /две/ профилактики свързани с афектиране/прекъсване на услугата на клиента за 1 /един/ календарен месец;

1.5.3.   Да извършва не повече от 3 /три/ профилактики не афектиращи/прекъсващи услугата на клиента за 1 /един/ календарен месец;

1.5.4.   Да ограничи профилактиките, свързани с афектиране/прекъсване на услугите на клиента, до такива с продължителност от не повече от 1 /един/ час;

1.5.5.   Да ограничи не афектиращите/прекъсващите услугата профилактики, до такива с продължителност от не повече от 6 /шест/ часа;

1.6.      Доставчикът да има изградена телекомуникационна национална (с поне 30 точки на присъствие) и международна (с поне 5 точки на присъствие) мрежа.

2.        Основни изисквания за параметрите на услугата:

2.1.    Скорост на трафика не по-малък от 1000 Mbps симетричен капацитет за достъп до Интернет пространството (включени български и международни дестинации 600/400).

2.2.    Скоростта по т.2.1 да бъде гарантирана на 100% 24 /двадесет ичетири/ часа в денонощието, 7 /седем/ дни в седмицата и 365 дни в годината;

2.3.      Услугата се предоставя на клиента от доставчика като се използва динамична (BGP протокол) или статична маршрутизация;

2.4.      Осигурена поддръжка за IPv4 и IPv6 Dual Stack адресиране;

2.5.      Предоставяне на публични реални IPv4 и IPv6 адреси за маршрутизация за транспортни цели;

2.6.      Възможност за увеличение на капацитета на услугата с до 500 /петстотин/ Mbps в рамките на 2 /два/ календарни дни от получаване на заявка от страна на Възложителя.

2.7.      Възможност за активиране на DDoS защита за пълния капацитет на услугата в рамките на 24 часа след подадена заявка от клиента. Anti DDoS услугата да гарантира защита както на българския, така и международния трафик с възможност за управление от клиента.

2.8.      Доставчикът да приема клиентските префикси, които са равни или по-общи от /24 за IPv4 и /48 за IPv6.

2.9.      Доставчикът да бъде регистриран като Local Internet Registry (LIR) към RIPE NCC (http://www.ripe.net) към момента на предоставяне на услугата със собствени автономни системи и адресно пространство, надвишаващо броя от 1200 клас „С“ мрежи. Необходимо е да се предостави линк или разпечатка от сайта на RIPE NCC за номер на автономна/ни системи и IP блокове съответно за адреси IPv4.

2.10.    Доставчикът да предостави 1 /една мрежа/ IPv.4/27 мрежа за нуждите на клиента, като трябва да има възможност при нужда да увеличи този брой до IPv.4/24 в рамките на 3 /три/ работни дни.

3. Технически изисквания към услугата

3.1. Изграждане на физическата свързаност посредством оптичен кабел и терминиране на 10 Gbps оптичен интерфейс до адреса на предоставяне на услугата.

Индивидуален номер на процедурата: 0004507
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72411000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-27 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елиз Рушид
 • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи
 • Информация за ОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611833
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:38:40
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611839
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:38:45
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:38:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611855
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:38:49
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:38:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация: обособена позиция 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611864
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:38:52
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:38:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация: обособен позиция 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611867
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:38:58
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обрзци/приложения и договор-проект

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:39:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611877
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:39:03
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:39:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ „ИЗБОР НА ДВА НЕЗАВИСИМИ ДОСТАВЧИКА в НДК – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА НДК” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА НДК”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 15:29:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094504468
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:29:40
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:29:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори