НДК - конгресен център София ЕАД

„Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“.

Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:11Последна промяна: 2019-04-05 15:45:24
ID номер: 9087232 Статус: възложена

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности, включващи осигуряване на служители, които да:

1. Организират и осигуряват помощ при настаняване на посетители;

          2. Обслужват  гардеробните пространства за събития провеждани от Възложителя        в сградата на НДК;

           3. Изпълнителят трябва да осигурява за събития организирани в и от  НДК само       служители, на които са били проведени обучителни курсове по долекарска помощ и реакция в кризисни ситуации;

 1. Изпълнителят трябва да предоставя на Възложителя официални документи, които доказват, че на служителите, които ще организират и ще осигуряват помощ при настаняване на посетители и ще обслужват гардеробните пространства за събития на Възложителя са проведени обучителни курсове по долекарска помощ, реакция в кризисни ситуации и други, които показват и гарантират качеството на представяната услуга.

Индивидуален номер на процедурата: 0004831
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79992000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-19 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020719
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:35
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Иноформация за публикувяне в профила на купувача

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020724
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:38
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020728
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:41
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020731
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:44
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект-договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020735
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:47
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098020740
  Удостоверено време: 05.04.2019 15:47:50
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 12:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-04-16 10:39:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098605832
  Удостоверено време: 16.04.2019 10:39:06
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2019 07:39:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-24 10:35:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099356610
  Удостоверено време: 24.04.2019 10:35:51
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2019 07:35:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обществена поръчка с предмет: „Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“, ведно с приложения.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:50:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104432568
  Удостоверено време: 04.07.2019 14:50:32
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 11:50:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори