Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Упражняване на независим строителен надзор при проектирането и изпълнението на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“

Дата и час на публикуване: 2016-11-03 11:07:16
АОП номер: 02715-2016-0009 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва извършване на независим строителен надзор при проектирането и изпълнението на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“
За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията си по чл. 168 от ЗУТ.

Индивидуален номер на процедурата: 0001504
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-09 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
  • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи