НДК - конгресен център София ЕАД

„Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца”:

Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:28:21Последна промяна: 2019-01-22 16:27:51
ID номер: 9085072 Статус: възложена

1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването;

1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;

1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;

Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.

Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспособност на поддържанитесистеми, така че служителите на възложителя да се грижат единствено за уведомяване на изпълнителя за възникнали проблеми.

2. Приемане на изградените системи

Тази дейност трябва да бъде извършена от участника, определен за изпълнител, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора и включва:

Преглед за изправност на инсталирани в НДК системи;

Преглед и тестванена компонентите на пожароизвестителните системи на НДК;

Изготвяне на протокол за приемане на изброените в приложение № 1 (Техническа спецификация) системи;

2.1.2. Ежемесечна профилактична поддръжка

Включва дейностите описани в Протокол за извършена месечна поддръжка в НДК.

2.1.3. Дейности, необходими еднократно за периода на договора

Включва дейностите описани в Протокол за извършена поддръжка. Посочените дейности се извършват до 12(дванадесет) месеца от сключване на договора.

2.1.4. Консултации и техническа помощ

За периода на договора изпълнителят, трябва да осигури 20 (двадесет) часа безплатни консултации с инженерите ангажирани с изпълнението на поръчката. Заявките за консултации ще се изпращат по електронна поща. За отчитане на часовете ще се съставя двустранен протокол.

2.1.5. Ремонтни дейности

При извършване на ремонти и подмяна на части, извършените дейности и броят на вложените резервни части се записват в сервизната книжка на ремонтираното устройство/дневник на системата. За всяко посещение на място трябва да се съставя протокол в два екземпляра с описание на извършените дейности.

Подменените модули и части трябва да бъдат нови и от актуална продуктова гама на производителя на дефектиралото оборудване. Влаганите резервни части трябва да имат минимум 12 (дванадесет) месеца гаранция, което участниците трябва да декларират при подаване на офертата. Доставката на модули и части трябва да бъде придружена от документ от производителя, с който се удостоверява произхода им. Цените и описанието на резервните части трябва да се посочат в оферта по образец към настоящата информация.

2.1.6. След приключване на срока на договора за поддръжка, трябва да бъде съставен констативен протокол, в който трябва да бъде отразено състоянието на описаните системи при приключване на договора.

1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването;

1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;

1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;

Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.

Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспособност на поддържанитесистеми, така че служителите на възложителя да се грижат единствено за уведомяване на изпълнителя за възникнали проблеми.

2. Приемане на изградените системи

Тази дейност трябва да бъде извършена от участника, определен за изпълнител, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора и включва:

Преглед за изправност на инсталирани в НДК системи;

Преглед и тестванена компонентите на пожароизвестителните системи на НДК;

Изготвяне на протокол за приемане на изброените в приложение № 1 (Техническа спецификация) системи;

2.1.2. Ежемесечна профилактична поддръжка

Включва дейностите описани в Протокол за извършена месечна поддръжка в НДК.

2.1.3. Дейности, необходими еднократно за периода на договора

Включва дейностите описани в Протокол за извършена поддръжка. Посочените дейности се извършват до 12(дванадесет) месеца от сключване на договора.

2.1.4. Консултации и техническа помощ

За периода на договора изпълнителят, трябва да осигури 20 (двадесет) часа безплатни консултации с инженерите ангажирани с изпълнението на поръчката. Заявките за консултации ще се изпращат по електронна поща. За отчитане на часовете ще се съставя двустранен протокол.

2.1.5. Ремонтни дейности

При извършване на ремонти и подмяна на части, извършените дейности и броят на вложените резервни части се записват в сервизната книжка на ремонтираното устройство/дневник на системата. За всяко посещение на място трябва да се съставя протокол в два екземпляра с описание на извършените дейности.

Подменените модули и части трябва да бъдат нови и от актуална продуктова гама на производителя на дефектиралото оборудване. Влаганите резервни части трябва да имат минимум 12 (дванадесет) месеца гаранция, което участниците трябва да декларират при подаване на офертата. Доставката на модули и части трябва да бъде придружена от документ от производителя, с който се удостоверява произхода им. Цените и описанието на резервните части трябва да се посочат в оферта по образец към настоящата информация.

2.1.6. След приключване на срока на договора за поддръжка, трябва да бъде съставен констативен протокол, в който трябва да бъде отразено състоянието на описаните системи при приключване на договора.

1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването;

1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;

1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;

Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.

Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспособност на поддържанитесистеми, така че служителите на възложителя да се грижат единствено за уведомяване на изпълнителя за възникнали проблеми.

2. Приемане на изградените системи

Тази дейност трябва да бъде извършена от участника, определен за изпълнител, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора и включва:

Преглед за изправност на инсталирани в НДК системи;

Преглед и тестванена компонентите на пожароизвестителните системи на НДК;

Изготвяне на протокол за приемане на изброените в приложение № 1 (Техническа спецификация) системи;

2.1.2. Ежемесечна профилактична поддръжка

Включва дейностите описани в Протокол за извършена месечна поддръжка в НДК.

2.1.3. Дейности, необходими еднократно за периода на договора

Включва дейностите описани в Протокол за извършена поддръжка. Посочените дейности се извършват до 12(дванадесет) месеца от сключване на договора.

2.1.4. Консултации и техническа помощ

За периода на договора изпълнителят, трябва да осигури 20 (двадесет) часа безплатни консултации с инженерите ангажирани с изпълнението на поръчката. Заявките за консултации ще се изпращат по електронна поща. За отчитане на часовете ще се съставя двустранен протокол.

2.1.5. Ремонтни дейности

При извършване на ремонти и подмяна на части, извършените дейности и броят на вложените резервни части се записват в сервизната книжка на ремонтираното устройство/дневник на системата. За всяко посещение на място трябва да се съставя протокол в два екземпляра с описание на извършените дейности.

Подменените модули и части трябва да бъдат нови и от актуална продуктова гама на производителя на дефектиралото оборудване. Влаганите резервни части трябва да имат минимум 12 (дванадесет) месеца гаранция, което участниците трябва да декларират при подаване на офертата. Доставката на модули и части трябва да бъде придружена от документ от производителя, с който се удостоверява произхода им. Цените и описанието на резервните части трябва да се посочат в оферта по образец към настоящата информация.

2.1.6. След приключване на срока на договора за поддръжка, трябва да бъде съставен констативен протокол, в който трябва да бъде отразено състоянието на описаните системи при приключване на договора.

1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването;

1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;

1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;

Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.

Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспособност на поддържанитесистеми, така че служителите на възложителя да се грижат единствено за уведомяване на изпълнителя за възникнали проблеми.

2. Приемане на изградените системи

Тази дейност трябва да бъде извършена от участника, определен за изпълнител, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора и включва:

Преглед за изправност на инсталирани в НДК системи;

Преглед и тестванена компонентите на пожароизвестителните системи на НДК;

Изготвяне на протокол за приемане на изброените в приложение № 1 (Техническа спецификация) системи;

2.1.2. Ежемесечна профилактична поддръжка

Включва дейностите описани в Протокол за извършена месечна поддръжка в НДК.

2.1.3. Дейности, необходими еднократно за периода на договора

Включва дейностите описани в Протокол за извършена поддръжка. Посочените дейности се извършват до 12(дванадесет) месеца от сключване на договора.

2.1.4. Консултации и техническа помощ

За периода на договора изпълнителят, трябва да осигури 20 (двадесет) часа безплатни консултации с инженерите ангажирани с изпълнението на поръчката. Заявките за консултации ще се изпращат по електронна поща. За отчитане на часовете ще се съставя двустранен протокол.

2.1.5. Ремонтни дейности

При извършване на ремонти и подмяна на части, извършените дейности и броят на вложените резервни части се записват в сервизната книжка на ремонтираното устройство/дневник на системата. За всяко посещение на място трябва да се съставя протокол в два екземпляра с описание на извършените дейности.

Подменените модули и части трябва да бъдат нови и от актуална продуктова гама на производителя на дефектиралото оборудване. Влаганите резервни части трябва да имат минимум 12 (дванадесет) месеца гаранция, което участниците трябва да декларират при подаване на офертата. Доставката на модули и части трябва да бъде придружена от документ от производителя, с който се удостоверява произхода им. Цените и описанието на резервните части трябва да се посочат в оферта по образец към настоящата информация.

2.1.6. След приключване на срока на договора за поддръжка, трябва да бъде съставен констативен протокол, в който трябва да бъде отразено състоянието на описаните системи при приключване на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0004609
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50710000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-29 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618537
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:07
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618541
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:10
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618545
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:13
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618547
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:17
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618549
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:20
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 16:30:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094618552
  Удостоверено време: 22.01.2019 16:30:24
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 14:30:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месец”.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 16:22:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095651884
  Удостоверено време: 21.02.2019 16:22:11
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 14:22:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-29 15:36:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097572288
  Удостоверено време: 29.03.2019 15:36:38
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2019 13:36:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-29 15:36:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097572295
  Удостоверено време: 29.03.2019 15:36:42
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2019 13:36:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-29 15:36:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097572299
  Удостоверено време: 29.03.2019 15:36:46
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2019 13:36:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-29 15:36:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097572304
  Удостоверено време: 29.03.2019 15:36:49
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2019 13:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори