ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020” Поръчката включва четири обособени позиции (лотове) както следва: • Обособена позиция (лот) № 1: Изработка на рекламни и информационни материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г. • Обособена позиция (лот) № 2: Изработка на рекламни и информационни материали извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; • Обособена позиция (лот) № 3: Изработка и поддръжка на интернет страница на проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ • Обособена позиция (лот) № 4: Прессъобщения и публикации в български национални медии и репортажи/участия в предавания за популяризиране на Проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии”
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-12-19 17:21:28
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-04 17:30:00
Последно публикувани документи