ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:21:46
АОП номер: 04147-2020-0002 Статус: възложена

            Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Обществената поръчка включва две обособени позиции:

 1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП“;
 2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП”.

 Забележка: Участниците могат да подават оферти за една или двете обособени позиции.

            Основна цел на процедурата е осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии за нуждите на ИИКТ-БАН и останалите партньори на проекта финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР.

Обектът на обществената поръчка са услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Процедурата е предмет на съвместно възлагане. 

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП Директорът на ИИКТ-БАН е сключил Споразумение с партньорите по проекта, съгласно което ИИКТ-БАН организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на обществената поръчка, а договори с избрания изпълнител се сключват със съответните партньори за техните нужди в рамките на одобрените стойности по бюджета на проекта.

 Бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са:

-          Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН - /ИИКТ-БАН/;

-          Институт по математика и информатика при БАН – ИМИ-БАН;

-          Институт по механика при БАН / ИМех.-БАН/;

-          Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ-БАН/;

-          Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет /МУ-София/;

-          Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” /ПУ/;

-          Университет по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006197
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 471375.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63500000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-09 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Грозданова
 • Телефон/и за контакт: 02 9796311
Процедурата е Обединение на възложители
 • „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
 • Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП“; Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП”. Забележка: Участниците могат да подават оферти за една или двете обособени позиции. Основна цел на процедурата е осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии за нуждите на ИИКТ-БАН и останалите партньори на проекта финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР. Обектът на обществената поръчка са услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Процедурата е предмет на съвместно възлагане. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП Директорът на ИИКТ-БАН е сключил Споразумение с партньорите по проекта, съгласно което ИИКТ-БАН организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на обществената поръчка, а договори с избрания изпълнител се сключват със съответните партньори за техните нужди в рамките на одобрените стойности по бюджета на проекта. Бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са: - Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН - /ИИКТ-БАН/, гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 25А; - Институт по математика и информатика при БАН – ИМИ-БАН, гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 8; - Институт по механика при БАН / ИМех.-БАН/, гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 4; - Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ-БАН/, гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 3; - Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет /МУ-София/,гр. София, п.к. 1000, бул. ”акад, Ив. Евстр. Геошов” № 15, сграда НЦОЗА; - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” /ПУ/, гр. Пловдив, п.к. 4027, бул. ”България” № 236; - Университет по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/, гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119.
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:21:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120916741
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:21:14
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:21:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:26:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120917001
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:26:20
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Докуменнтация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120917173
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:29:13
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:31:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120917295
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:31:06
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:31:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:32:52
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120917372
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:32:52
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:32:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:33:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120917414
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:33:59
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:33:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на Решение № РО-02 от 24.03.2020 г. за откриване на открита процедура с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-23 18:43:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122608627
  Удостоверено време: 23.04.2020 18:43:52
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2020 15:43:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 14:10:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123219146
  Удостоверено време: 04.05.2020 14:10:02
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 11:10:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 15:29:18
  Дата и час на промяна: 2020-06-30 15:53:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127346260
  Удостоверено време: 30.06.2020 15:53:26
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 12:53:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-16 17:44:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128636520
  Удостоверено време: 16.07.2020 17:44:34
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2020 14:44:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за датата и часа на отвряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-16 17:49:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128639611
  Удостоверено време: 16.07.2020 17:49:35
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2020 14:49:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 15:37:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130012618
  Удостоверено време: 07.08.2020 15:37:32
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 12:37:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 16:07:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130014459
  Удостоверено време: 07.08.2020 16:07:03
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 13:07:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 16:08:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130014541
  Удостоверено време: 07.08.2020 16:08:08
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 13:08:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Аргус Бизнес Корпорейшън ЕООД за Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 13:59:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136766770
  Удостоверено време: 19.11.2020 13:59:56
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 11:59:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 към договор по Обособена позиция № 1-Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 15:11:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136771446
  Удостоверено време: 19.11.2020 15:11:27
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 13:11:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 към договор по Обособена позиция № 1 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 15:12:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136771535
  Удостоверено време: 19.11.2020 15:12:57
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 13:12:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 към договор по обособена позиция № 1 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 15:14:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136771598
  Удостоверено време: 19.11.2020 15:14:01
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 13:14:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-23 11:07:15
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136889086
  Удостоверено време: 23.11.2020 11:07:15
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2020 09:07:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за регламент, датата и часа на публичен жребий по Обособена позиция № 2 " Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътивания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2021-01-11 14:10:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140130414
  Удостоверено време: 11.01.2021 14:10:59
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2021 12:10:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 4 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-19 17:27:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145065529
  Удостоверено време: 19.03.2021 17:27:10
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2021 15:27:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията след извършен жребеий

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-19 17:27:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145065543
  Удостоверено време: 19.03.2021 17:27:25
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2021 15:27:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-19 17:27:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145065560
  Удостоверено време: 19.03.2021 17:27:37
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2021 15:27:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-06-07 19:13:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151726298
  Удостоверено време: 07.06.2021 19:13:25
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2021 16:13:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Атлас Травелс ЕООД по Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-08 14:38:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151780345
  Удостоверено време: 08.06.2021 14:38:57
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2021 11:38:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 към договор с Атлас Травелс ЕООД по Обособена позиция № 2 Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-08 14:50:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151781366
  Удостоверено време: 08.06.2021 14:50:52
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2021 11:50:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - Техническа оферта по Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-08 14:51:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151781377
  Удостоверено време: 08.06.2021 14:51:01
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2021 11:51:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 -Ценова оферта по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-08 14:51:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151781394
  Удостоверено време: 08.06.2021 14:51:10
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2021 11:51:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори