ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Подмяна на дограма и ремонт на тоалетни в сгради на ИИКТ- БАН” по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-06-11 17:24:03Последна промяна: 2019-06-11 17:10:12
АОП номер: 04147-2019-0010 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Подмяна на дограма и ремонт на тоалетни в сгради на ИИКТ- БАН” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Подмяна на дограма на сграда кампус на БАН-„4 км“, гр. София”.

Обособена позиция № 2 – Ремонт на тоалетни на третия етаж в блок 2, бул. „Цариградско шосе” № 125, гр.София”;   

Индивидуален номер на процедурата: 0005026
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 85500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Тодор Гюров
  • Телефон/и за контакт: 02 979 6343
Документи