ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 "Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

Дата и час на публикуване: 2020-08-06 14:12:18
АОП номер: 04147-2020-0010 Статус: затворена

Предметът на поръчката е „Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в изт. част на бл. 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 "Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж.
Основна цел на процедурата е извършване на Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 "Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

Индивидуален номер на процедурата: 0006507
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 52000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-09-07 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: проф. Димитър Карастоянов
  • Телефон/и за контакт: +359 886555984
Документи