ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 18:25:38
АОП номер: 04147-2020-0009 Статус: затворена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Основна цел на процедурата е закупуване на ново оборудване за изградената Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ  за нуждите на Института по информационни и комуникационни техннологии при Българска академия на науките във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

 

Процедурата е публикувана в ЦАИС АОП и подаването на офертите и тяхното отваряне ще се извършва през електронната система.

Индивидуален номер на процедурата: 0006501
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 896667.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33115100
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-21 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: доц. Иван Георгиев
  • Телефон/и за контакт: 0886974203
Документи