ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на комбинирана система включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Дата и час на публикуване: 2020-04-03 19:05:41
АОП номер: 04147-2020-0006 Статус: възложена

            Предметът на настоящата обществена поръчка едоставка на комбинирана система включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

   Основна цел на процедурата езакупуване на ново оборудване за изградената  лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ  за нуждите на Института по информационни и комуникационни техннологии при БАН във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Индивидуален номер на процедурата: 0006235
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 202985.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38436000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-11 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. Иван Георгиев
 • Телефон/и за контакт: 0886974203
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 20:18:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121320780
  Удостоверено време: 03.04.2020 20:18:27
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 17:18:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 20:21:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121320818
  Удостоверено време: 03.04.2020 20:21:01
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 17:21:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 20:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121320885
  Удостоверено време: 03.04.2020 20:25:51
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 17:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 20:29:13
  Дата и час на промяна: 2020-04-03 21:18:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121321606
  Удостоверено време: 03.04.2020 21:18:18
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 18:18:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 20:35:19
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121321006
  Удостоверено време: 03.04.2020 20:35:19
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 17:35:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от Зр на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на Решение № РО 06 от 31.03.2020 г. за откриване на открита процедура с предмет: „Доставка на комбинирана система включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии” продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-23 18:34:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122604459
  Удостоверено време: 23.04.2020 18:34:17
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2020 15:34:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 13:50:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123217436
  Удостоверено време: 04.05.2020 13:50:00
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 10:50:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 18:40:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123236833
  Удостоверено време: 04.05.2020 18:40:22
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 15:40:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-23 14:13:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129024373
  Удостоверено време: 23.07.2020 14:13:40
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2020 11:13:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-31 19:44:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131635306
  Удостоверено време: 31.08.2020 19:44:01
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2020 16:44:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-08-31 19:45:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131635319
  Удостоверено време: 31.08.2020 19:45:20
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2020 16:45:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:23:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133180415
  Удостоверено време: 23.09.2020 16:23:37
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 13:23:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:45:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133189954
  Удостоверено време: 23.09.2020 16:45:31
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 13:45:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:48:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133191237
  Удостоверено време: 23.09.2020 16:48:39
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 13:48:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител Програмтех ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-10 11:49:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136168478
  Удостоверено време: 10.11.2020 11:49:59
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2020 09:49:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-10 11:51:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136168554
  Удостоверено време: 10.11.2020 11:51:01
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2020 09:51:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-10 11:52:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136168656
  Удостоверено време: 10.11.2020 11:52:35
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2020 09:52:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-10 11:53:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136168714
  Удостоверено време: 10.11.2020 11:53:29
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2020 09:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-13 12:15:44
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136310907
  Удостоверено време: 13.11.2020 12:15:44
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2020 10:15:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-08 09:09:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139803764
  Удостоверено време: 08.01.2021 09:09:54
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2021 07:09:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори