ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация, включващи изработка и доставка на рекламни и информационни материали по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020”

Дата и час на публикуване: 2019-03-29 17:37:54
АОП номер: 04147-2019-0003 Статус: възложена

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация, включващи изработка и доставка на рекламни и информационни материали по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020”

Индивидуален номер на процедурата: 0004812
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 18445.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Грозданова
  • Телефон/и за контакт: 029796311
Документи