Областна администрация - Смолян
  • Начало

Профил на купувача - начало

Последно публикувани документи
Протокол № 1/06.08.2018г. за проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № АП-03-18-169/04.07.2018г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“
Друга информация към процедура с АОП номер: 01044-2018-0002