Областна администрация Смолян
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН.”, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА БЯЛА В УЧАСТЪКА ОТ МОСТА ПРИ СВЕТОФАРА ДО ВЛИВАНЕ В ЧЕРНА РЕКА, ГРАД СМОЛЯН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА АРДА – В УЧАСТЪК ОТ ВОДОХВАЩАНЕТО НА РОФ ДО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ - УЧАСТЪК КМ.(0+420 ÷0+850)“.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2020-03-30 11:25:38
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-30 17:00:00