Областна администрация - Смолян
  • Начало

Профил на купувача - начало

Последно публикувани документи
Протокол от работата на комисията, назначена със заповед № АП-03-18-395/13.12.2018г., изм.със Заповед № АП-03-18-397/17.12.2018г. на Недялко Славов – областен управител на област Смолян, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; Обособена позиция №2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; Обособена позиция №3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.
Друга информация към процедура с АОП номер: 01044-2018-0002