Областна администрация Смолян

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“

Дата и час на публикуване: 2018-05-21 11:51:28
АОП номер: 01044-2018-0004 Статус: възложена

Обществената поръчка включва изграждането на:

1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м.

2) ГКПП, включващ:

1. оформяне и благоустрояване на две площадки;

2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ.

3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти.

Цялостният проект включва части – геодезия, архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, вертикално планиране,пътна, план за здравословни и безопасни условия на труд, план за управление на отпадъците, пожарна безопасност, геология, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, статистически изчисления за устойчивост на откосите на изкопи и насипи, организация на движението, ландшафт и биологично укрепване по приложения към документацията технически проект и количествени сметка.

Индивидуален номер на процедурата: 0003763
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Рудозем
Прогнозна стойност: 14526000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта
  • Телефон/и за контакт: +359 30160155
Документи