Областна администрация - Смолян

Упражняване на строителен надзор на 3броя стоманобетонни подпорни стени на територията на Област Смолян

Дата и час на публикуване: 2018-05-16 13:41:11
АОП номер: 01044-2018-0003 Статус: възложена

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2 т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 178, ал. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, тъй като е налице натрупване на поръчки със сходен предмет, предвидени за обявяване от същия възложител в рамките на посочения в чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП стойностен праг.

Индивидуален номер на процедурата: 0003756
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 35856.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Андриян Петров - зам.-областен управител
 • Телефон/и за контакт: +359 30160189
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-16 14:01:37
  Дата и час на промяна: 2018-05-16 14:14:19
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083448557
  Удостоверено време: 16.05.2018 14:14:19
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2018 11:14:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-16 14:22:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083449200
  Удостоверено време: 16.05.2018 14:22:38
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2018 11:22:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-16 14:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083449803
  Удостоверено време: 16.05.2018 14:29:13
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2018 11:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-16 14:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083449956
  Удостоверено време: 16.05.2018 14:30:58
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2018 11:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/04.07.2018 г. за проведено заседание на комисия, назначена със Заповед №АП-03-18-133/07.06.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка: "Упражняване на строителен надзор на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на Област Смолян"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 16:06:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087347254
  Удостоверено време: 04.07.2018 16:06:15
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 13:06:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 11:55:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088815562
  Удостоверено време: 26.07.2018 11:55:02
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 08:55:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № АП-03-23-242/21.08.2018г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор на три обекта, както следва: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; „Изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; „Изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 16:38:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090089472
  Удостоверено време: 21.08.2018 16:38:35
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 13:38:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от проведени заседания от дейността на комисията, назначена със Заповед № АП-03-18-133/07.06.2018г., изм. със Заповед № АП-03-18-218/06.08.2018г. на Областен управител на Област Смолян, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в публично съзтезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор на три обекта, както следва: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; „Изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; „Изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 16:44:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090089621
  Удостоверено време: 21.08.2018 16:44:47
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 13:44:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-11 14:43:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091490104
  Удостоверено време: 11.10.2018 14:43:47
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2018 11:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-1420/02.10.2018г. с изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор на три обекта, както следва: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; „Изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; „Изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-11 14:48:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091490371
  Удостоверено време: 11.10.2018 14:48:38
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2018 11:48:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори