Областна администрация Смолян

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Златоград - I етап“.

Дата и час на публикуване: 2019-08-16 13:48:27
ID номер: 9091515 Статус: затворена

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Златоград - I етап“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005314
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Златоград
Прогнозна стойност: 145967.58 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-27 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялко Живков Славов - областен управител
  • Телефон/и за контакт: 0301 6 01 92
Документи