Областна администрация - Смолян

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“.

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 09:29:28
АОП номер: 01044-2018-0005 Статус: отворена

Изпълнителя упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ при изпълнението на строителство на обект: „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти“ и подходен път“, в съответствие с одобрените за него инвестиционни проекти, техническото задание, техническата оферта, договора за строителството и останалите изисквания съгласно договора за изпълнение и въвеждане в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни продукти, контролира качеството на извършваните строителни работи, изготвя окончателен доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в експлоатация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004188
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Рудозем
Прогнозна стойност: 187430.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Андриян Петров - зам. областен управител
  • Телефон/и за контакт: 030160180
Документи