Областна администрация - Смолян

Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район

Дата и час на публикуване: 2017-11-28 17:02:15Последна промяна: 2017-11-28 17:17:40
АОП номер: 01044-2017-0002 Статус: възложена

Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район. Обществената поръчка се състои от следните дейности:
Дейност 1: Разработване на методология и извършване на проучване за приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния район.
Дейност 2: Разработване на франчайзингови модели.
Дейност 3: Разработване и издаване на бизнес наръчник за социално предприемачество, вкл. интерактивна интернет версия.
Дейност 4: Организиране на еднодневна конференция на общините.
Дейност 5: Организиране на съвместен българо-гръцки форум за социално предприемачество.
Дейност 6: Организиране на два информационни дни за разпространение на информация сред местния бизнес и социалните предприятия.

Индивидуален номер на процедурата: 0003158
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 114090.08 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71241000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Адриан Петров - заместник-областен управител
  • Телефон/и за контакт: +359 30160189
Документи