Община Ситово
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Изработване на инвестиционни проекти за кандидатстване на Община Ситово по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с. Любен, с. Попина, с. Ситово и с. Искра, Община Ситово, област Силистра“ Обособена позиция № 2 „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-06-25 20:31:16
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-02 17:00:00