Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 00630-2019-0013статус: затворена

„Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-20 18:11:17
АОП номер: 00630-2019-0012статус: прекратена

Упражняване на строителен надзор на проект №BG06RDNP001-7.007-0094 „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-08 14:51:14
АОП номер: 00630-2019-0011статус: прекратена

„Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-07 18:42:56
АОП номер: 00630-2019-0010статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и учебните заведения в Община Ситово, финансирани от бюджета на Община Ситово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-06 19:09:32
АОП номер: 00630-2019-0007статус: възложена

Доставка на МПС- та и селскостопански прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-11 19:37:33