Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 8
АОП номер: 00630-2020-0001статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол”,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-09 16:52:24
АОП номер: 00630-2019-0017статус: възложена

Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-30 23:25:54
АОП номер: 00630-2019-0016статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и учебните заведения в Община Ситово, финансирани от бюджета на Община Ситово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-30 23:08:51
АОП номер: 00630-2019-0015статус: възложена

Упражняване на строителен надзор на проект №BG06RDNP001-7.007-0094 „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово,

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-30 22:52:48
АОП номер: 00630-2019-0013статус: приключена

„Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-20 18:11:17