Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00630-2019-0009статус: затворена

Аварйно-възстановителни ремонтни работи при отстраняване на щетите при природно бедствие-ураганен вятър на сградата на ОУ "Стефан Караджа", с.Искра, Община

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-06 17:31:18
АОП номер: 00630-2019-0008статус: възложена

„Доставка на гориво за отопление, въглища (донбаски и брикети), дърва за горене-пелети за отоплителни сезони 2019/2020г., 2020/2021 и доставка на автомобилни горива, втечнен

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-07-19 15:58:36
АОП номер: 00630-2019-0002статус: възложена

"Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:28:56
АОП номер: 00630-2019-0001статус: възложена

„Преработка на технически проект „Реконструкция на улична мрежа в с. Ситово и с. Искра и рехабилитация на зелени площи в с. Попина, с.Гарван, с Добротица, с.Любен, с.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-11 17:01:34
АОП номер: 00630-2018-0002статус: възложена

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път ПЪТ SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800 в Община Ситово“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:02:05