Община Ситово

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00630-2019-0014статус: възложена

Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на община Ситово по регулирани цени за срок от 12 месеца

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-09-24 16:28:58
АОП номер: 00630-2019-0009статус: приключена

Аварйно-възстановителни ремонтни работи при отстраняване на щетите при природно бедствие-ураганен вятър на сградата на ОУ "Стефан Караджа", с.Искра, Община

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-06 17:31:18
АОП номер: 00630-2019-0008статус: възложена

„Доставка на гориво за отопление, въглища (донбаски и брикети), дърва за горене-пелети за отоплителни сезони 2019/2020г., 2020/2021 и доставка на автомобилни горива, втечнен

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-07-19 15:58:36
АОП номер: 00630-2019-0002статус: възложена

"Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:28:56
АОП номер: 00630-2019-0001статус: възложена

„Преработка на технически проект „Реконструкция на улична мрежа в с. Ситово и с. Искра и рехабилитация на зелени площи в с. Попина, с.Гарван, с Добротица, с.Любен, с.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-11 17:01:34