Община Главиница

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА"

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:51:02
Статус: затворена

"Избор на изпълнител за извършване ремонт на улици и пътища на територията на община Главиница"

Обособени позиции: 1. Обособена позиция - "Ремонт на улици и пътища на населени места на територията на община Главиница: гр. Главиница, с. Зарица, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зебил, с. Подлес, с. Падина, с. Ножарево, с. Калугерене, с. Листец, с. Сокол и с. Дичево.; обособена 2- "Ремонт на улици и пътища на населени места на територията на община Главиница: с. Бащино, с. Суходол, с. Зафирово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Богданци, с. Косара, с. Черногор, с. Стефан Караджа, с. Коларово и с. Осен.; обособена 3 - "Ремонт на четвъртокласно пътна мрежа на територията на община Главиница"

Индивидуален номер на процедурата: 0006168
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 8000000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: +359 86362040
Документи