Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00368-2019-0008статус: възложена

“Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница, с обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-30 08:59:24
АОП номер: 00368-2019-0007статус: възложена

„Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на Община Главиница през учебната 2019/2020 г.” по девет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 10:01:29
АОП номер: 00368-2019-0006статус: възложена

„Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в общ.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-23 08:23:44
АОП номер: 00368-2019-0004 статус: прекратена

“Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница, с обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-02 08:53:05
статус: възложена

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-10 10:45:14