Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 00127-2019-0015статус: затворена

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Дългопол през 2020 г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:40:27
АОП номер: 00127-2019-0014статус: възложена

„Периодични доставки на ел. материали, за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол и уличното осветление на територията на Общината, за 2020 г.“.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-21 09:29:20
АОП номер: 00127-2019-0013статус: затворена

СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-13 15:51:52
АОП номер: 00127-2019-0012статус: прекратена

„Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-01 08:53:02
АОП номер: 00127-2019-0011статус: възложена

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Дългопол, включващо сепариране/сортиране и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-30 15:30:08