Община Дългопол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 9
АОП номер: 00127-2020-0010статус: възложена

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 08:35:09
АОП номер: 00127-2020-0009статус: възложена

„Изграждане на канализационна мрежа по ул.”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул„Здравко Бомбов”(от О.Т. 272 до О.Т.363), ул.„Н.Обретенов” (О.Т.272-О.Т.266 и О.Т.327-О.Т.323),

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-02 11:38:50
АОП номер: 00127-2020-0008статус: възложена

„ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ I ,,ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА”, КВ. 45 ПО ПЛАНА НА С. ЦОНЕВО“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:29:10
АОП номер: 00127-2020-0007статус: възложена

СМР по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 11:41:41
АОП номер: 00127-2020-0006статус: прекратена

„Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. "Георги Димитров" до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов" и от края на регулацията при ул. "Христо

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:18:03