Община Дългопол
  • Начало

Профил на купувача - начало

Настоящата обществена поръчка включваследните дейности: Дейност1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи: изготвяне на заявления за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проектите и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане. Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители. Подробни указания за съдържанието на всяка от дейностите се съдържат в документацията за участие в процедурата.
Обществени поръчки по ЗОП
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00