Община Дългопол

„Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. "Георги Димитров" до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов" и от края на регулацията при ул. "Христо Ботев" до водоем в землището на гр. Дългопол"

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:18:03
АОП номер: 00127-2020-0006 Статус: удължена

Съгласно одобрения инвестиционен проект във фаза технически проект за обекта, са предвидени  два основни етапа:
Етап - "Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. "Георги Димитров" до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов", гр. Дългопол", включващ:
- Гл. Клон 1 - участък от помпена станция до началото на ул. "Георги Димитров" (до началото на регулацията) - при p. 23;
- Гл. Клон 1 - участък от т. p. 23 в началото на регулацията и по ул. "Георги Димитров" до т. p. 41( при ул. Антон Иванов);
- Напречни връзки към Гл. Клон 1 и
Етап - "Изграждане на захранващ водопровод от края на регулацията при ул. ”Христо Ботев” до водоем в землището на гр. Дългопол”. Общата дължина е 2 339 м. Предмет на разработения инвестиционен проект е реконструкция на част от захранващ водопровод, започващ от помпената станция в землището на гр. Дългопол, преминаващ под жп линия № 3 („София-Карлово-Дъбово-Карнобат-Синдел”) и път III-208 /I-2, Ветрино – Провадия – I-6,Айтос/, след което преминаващ по ул. „Георги Димитров” от кръстовището с ул. „Никола Обретенов” и достигащ до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов". Този етап е наименован Етап - "Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. "Георги Димитров" до О.Т.199 на ул. "Антон Иванов", гр. Дългопол" (Етап 1). Също така предмет на инвестиционния проект е и друг участък от захранващия водопровод - започващ от края на регулацията по ул. „Христо Ботев” и достигащ до напорния водоем на гр. Дългопол. Този етап от проекта е наименован Етап - "Изграждане на захранващ водопровод от края на регулацията при ул. ”Христо Ботев” до водоем в землището на гр. Дългопол” (Етап 2). От О.Т.199, разположена на ул. „Антон Иванов”, в близост до кръстовището с ул. ”Георги Димитров”, продължава другият участък от захранващия водопровод, за който има изготвен друг работен проект. Другият работен проект "Изграждане на захранващ водопровод по ул."Антон Иванов" и ул. "Христо Ботев" в гр. Дългопол, общ. Дългопол” обхваща участъка на захранващия водопровод от О.Т.199 до О.Т.126 по ул. „Антон Иванов” и от О.Т.126 през О.Т.384 до края на регулацията по ул. „Христо Ботев”. Този проект е в процес на започване на строителството и ще се изгради преди страртиране на строителството по настоящия проект. Водоснабдяването на града се извършва от деривация „Китка – Варна”, като водата достига по отклонение за гр.Дългопол от деривацията до напорните водоеми с обем V = 1 000 m3 и с обем V = 2 x 250 m3, разположени на кота хранителна тръба Кхр. = 105,47 и от тях се разпределя по Захранващия водопровод надолу по ул. ”Христо Ботев”. В случая Захранващият водопровод играе ролята на Главен Клон 1, затова на чертежите на ситуацията от инвестиционния проект е означен така. Високата зона, разположена в североизточната част на града се захранва от напорен водоем за висока зона, разположен на кота хранителна тръба Кхр. = 121,34. Той също се водоснабдява от отклонението за гр. Дългопол на деривация „Китка – Варна”. В града е изградена 100 % водоснабдителна мрежа, която достига до всички жители. В отделните обяснителни записки от инвестиционния проект подробно са описани решенията и работите, които са включени в обхвата на настоящата поръчката. Посочени са: Оразмеряването; Изпълнението на водопровода, както и работите по останалите части на проекта като ВОД, ПБ, Геодезия. За обекта има изгответ хидроложки доклад като част от инвестицио. проект. Основните СМР се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Изграждане на Шахти за спирателни кранове; 7. Изграждане на Преминавания над дере; 8. Обратно засипване; 9. Сградни отклонения; 10. Изпитване на полиетилиенови тръби и 11. Възстановяване на настилката. Строежът е втора категория, четвърта група.

Индивидуален номер на процедурата: 0006156
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 739521.76 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464485
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:34
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464480
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:31
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464479
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:29
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464477
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:25
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464466
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:06
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:30:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464463
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:30:03
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:30:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 17:29:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120464460
  Удостоверено време: 20.03.2020 17:29:59
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 15:29:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2020-04-08 13:48:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121477088
  Удостоверено време: 08.04.2020 13:48:38
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2020 10:48:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение oтносно МУ-5 от 14.04.2020 г. на Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-16 10:48:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122001138
  Удостоверено време: 16.04.2020 10:48:57
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2020 07:48:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • МУ-5 от 14.04.2020 г. на Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-16 10:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122001151
  Удостоверено време: 16.04.2020 10:49:05
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2020 07:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-24 16:30:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122734292
  Удостоверено време: 24.04.2020 16:30:20
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2020 13:30:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КОРИГИРАН ОБРАЗЕЦ НА КС

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-24 16:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122734288
  Удостоверено време: 24.04.2020 16:30:17
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2020 13:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително представени чертежи и помощни количеств. сметки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-24 16:30:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122734281
  Удостоверено време: 24.04.2020 16:30:14
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2020 13:30:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка МУ-9 от 28.04.2020 г. на Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 16:37:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123407199
  Удостоверено време: 08.05.2020 16:37:14
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 13:37:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори