Община Неделино

Рехабилитация на тротоари и подмяна на бордюри в гр. Неделино по ул. "Александър Стамболийски" с дължина 489м, обща площ 978 м2”.

Дата и час на публикуване: 2020-04-06 16:15:53
АОП номер: 01019-2020-0003 Статус: затворена

 

Предвидените строително ремонтни работи по улична мрежа на гр. Неделино – ул. „Александър Стамболийски съставляват текущ ремонт на съществуващи тротоари от улица от първостепена улична мрежа - III клас.

Индивидуален номер на процедурата: 0006239
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 151371.36 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-29 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи