Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 01019-2019-0007статус: затворена

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:46:20
АОП номер: 01019-2019-0006статус: затворена

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция на „Спортна площадка“ в

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 20:52:21
АОП номер: 01019-2019-0005статус: затворена

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 18:10:20
АОП номер: 01019-2019-0004статус: прекратена

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0025- "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:32:38
АОП номер: 01019-2019-0003статус: възложена

Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-27 14:12:31