Община Неделино
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

„Реконструкция на улична мрежа на територията на община Неделино“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 15:08:36
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Неделино Подобект: Резервоар за нуждите на с. Диманово и с. Кочани

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:37:37
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Неделино

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:35:25
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. „Оваджик“ до HR 100М за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, Ремонт на ПС и водохващане. Доизграждане на

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:33:21
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:31:27