Община Неделино
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

Община Неделино има намерението да кандидатства с проект„Спортна площадка" в УПИ ХVII, кв.113 гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян“, по процедура чрез подбор

Дата и час на публикуване: 2018-07-04 11:07:43
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция на дворно пространство на СОУ "Св., св. Кирил и Методий", в УПИ I ркв.55 по плана на гр.Неделино, общ.Неделино“, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 –

Дата и час на публикуване: 2018-07-03 17:17:41
пазарна консултация по чл. 44

„Реконструкция на улична мрежа на територията на община Неделино“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 15:08:36
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Неделино Подобект: Резервоар за нуждите на с. Диманово и с. Кочани

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:37:37
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Неделино

Дата и час на публикуване: 2016-09-21 13:35:25