Община Ситово

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца”

Дата и час на публикуване: 2020-09-10 16:46:02
АОП номер: 00630-2020-0002 Статус: прекратена

Доставката ще се осъществява до 96 обекта на територията на община Ситово, съгласно списък на обектите  - Приложение №1.

Индивидуален номер на процедурата: 0006539
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 160000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-09-30 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи