Община Малко Търново

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В К-С „МАЙОР ВИШНЯЕВ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г., ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 2019-07-15 09:12:17
АОП номер: 00031-2019-0009 Статус: затворена

Обществената поръчка е насочена към  въвеждане на енергоспестяващи мерки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в три жилищни сгради на територията на град Малко Търново. С изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се достигнат по-добри експлоатационни характеристики на сградите в обхвата на интервенция, което значително  ще намали   експлоатационните разходи за същите и ще допринесат за удължаването на техния жизнен цикъл.

Изпълнението  на СМР, за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, на многофамилни  жилищни сгради  в  к-с „Майор Вишняев“, на територията на гр. Малко Търново, ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на три  сгради на територията на гр. Малко Търново, както следва:

        По обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.5с разгъната застроена площ/РЗП/- 2084.40м2.

        По обособена позиция №2 –Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.6с разгъната застроена площ/РЗП/- 2068.40м2.

        По обособена позиция №3 -Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.7с разгъната застроена площ/РЗП/- 2565.96м2, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Малко Търново.

Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всяка  сграда  е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005140
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Малко Търново
Прогнозна стойност: 1106342.76 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Тонка Стоева, Красимира Георгиева
  • Телефон/и за контакт: +359886553021, +359889890361
Документи