Община Малко Търново

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В К-С „МАЙОР ВИШНЯЕВ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г., ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 2019-07-15 09:12:17
АОП номер: 00031-2019-0009 Статус: затворена

Обществената поръчка е насочена към  въвеждане на енергоспестяващи мерки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в три жилищни сгради на територията на град Малко Търново. С изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се достигнат по-добри експлоатационни характеристики на сградите в обхвата на интервенция, което значително  ще намали   експлоатационните разходи за същите и ще допринесат за удължаването на техния жизнен цикъл.

Изпълнението  на СМР, за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, на многофамилни  жилищни сгради  в  к-с „Майор Вишняев“, на територията на гр. Малко Търново, ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на три  сгради на територията на гр. Малко Търново, както следва:

        По обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.5с разгъната застроена площ/РЗП/- 2084.40м2.

        По обособена позиция №2 –Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.6с разгъната застроена площ/РЗП/- 2068.40м2.

        По обособена позиция №3 -Многофамилна жилищна сграда, с адрес: гр. Малко Търново“, к-с „Майор Вишняев“, бл.7с разгъната застроена площ/РЗП/- 2565.96м2, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Малко Търново.

Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всяка  сграда  е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005140
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Малко Търново
Прогнозна стойност: 1106342.76 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Тонка Стоева, Красимира Георгиева
 • Телефон/и за контакт: +359886553021, +359889890361
Документи
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:03:20
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999300
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:03:20
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:03:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:05:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999389
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:05:11
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:05:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:06:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999469
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:06:19
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:06:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:07:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999569
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:07:50
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:07:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999647
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:08:54
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Техническа спецификация-техническа документация бл.5

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:13:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104999919
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:13:38
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:13:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Техническа спецификация-техническа документация бл.6

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:24:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105000519
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:24:29
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:24:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Техническа спецификация-техническа документация бл.7

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:32:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105000936
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:32:21
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:32:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:33:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105001035
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:33:46
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:33:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:39:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105001461
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:39:34
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:39:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 13:40:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105001481
  Удостоверено време: 15.07.2019 13:40:11
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 10:40:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 13:27:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110418029
  Удостоверено време: 14.10.2019 13:27:05
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 10:27:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за удължаване първоначалния срок на валидност на подадените оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-21 13:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116501830
  Удостоверено време: 21.01.2020 13:15:27
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2020 11:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори