ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Дата и час на публикуване: 2019-05-17 17:52:01Последна промяна: 2019-05-17 17:51:47
АОП номер: 04147-2019-0008 Статус: възложена

Обхватът на поръчката Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и опит, на който ИИКТ-БАН да възложи изпълнението на дейности по извършване на м одернизация (подготовка) на помещения за изграждане налаборатория за 3 D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии” в качеството му на бенефициент по проекта

Индивидуален номер на процедурата: 0004964
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 157926.50 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-06 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: доц. Иван Георгиев
  • Телефон/и за контакт: 029792915
Документи