ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ — БАН

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:10:56Последна промяна: 2019-07-26 11:10:48
АОП номер: 04147-2019-0011 Статус: възложена

В обхвата на настоящата обществена поръчка, с оглед постигане на по-ефективна организация на изпълнението и постигане на очакваните резултати, не са включени обособени позиции. Дейностите, предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място, с оглед специфичния характер на възлаганите доставки, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от координация между отделните изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на изпълнението качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

В резултат от настоящото възлагане ще бъде сключено рамково споразумение с трима или по-малко на брой Потенциални Изпълнители, в зависимост от броя на подадените оферти и допуснатите до класиране участници. Ако при провеждане на настоящата процедура се установи, че не е налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия, Възложителят ще сключи рамково споразумение само с участниците, които отговарят на критериите за подбор и чиито оферти покриват предварително обявените условия, независимо че броят им е по-малък от трима.

След провеждане на процедурата с участниците, определени за потенциални изпълнители, ще бъде сключено рамково споразумение.

Договори за обществена поръчка ще бъдат сключвани въз основа на сключеното рамково споразумение при спазване на реда и условията, предвидени в него.

За определянето на изпълнител на всеки конкретен договор по рамковото споразумение Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор като ще отправя писмени покани по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение.

Индивидуален номер на процедурата: 0005200
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 450000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: доц. Тодор Гюров
  • Телефон/и за контакт: 02 97966339
Документи