Областна администрация Стара Загора

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Абаята” и „Мутафчийска чешма”, находящи се в землището на гр. Казанлък; „Ачмалъка”, „Каваклъка“, „Узун келеме”, „Даскалов соргун”, „Черешака”, „ Текюи” и „Над лозята”, находящи се в землището на с. Бузовград; „Каракос” и „Черешите”, находящи се в землището на с. Черганово, община Казанлък”

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 16:24:10Последна промяна: 2017-08-07 10:24:43
ID номер: 9066332 Статус: отворена

Прогнозната стойност на обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП е съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с оглед на което настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Индивидуален номер на процедурата: 0002605
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 62500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71354000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-28 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 042 613 252
Документи