Областна администрация Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00411-2016-0001статус: приключена

Обезвреждане на отпадък с код 20 01 19* „Пестициди“ по Регламент (ЕО) №1013/2006 г. на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006 г. и Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00