Областна администрация Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: приключена

„Аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното корито на р. Тунджа при с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-11 15:43:50
АОП номер: 00411-2018-0002 статус: възложена

„Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-24 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-02 16:47:30
АОП номер: 00411-2018-0001 статус: възложена

„Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Стара Загора, област Стара

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:22:13
АОП номер: 00411-2016-0001статус: приключена

Обезвреждане на отпадък с код 20 01 19* „Пестициди“ по Регламент (ЕО) №1013/2006 г. на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006 г. и Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00