Областна администрация Стара Загора

„Аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното корито на р. Тунджа при с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора“

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 15:43:50Последна промяна: 2019-09-13 14:41:05
Статус: възложена

Поръчката предвижда извършването на строителни дейности - Укрепване на левия бряг на река Тунджа оформяне на речното корито и осигуряване на безпрепиятствено протичане на водните количества в участък от 530,62м на река Тунджа при село Зимница с включени основни работи по почистване на растителност, земни работи и изграждане на дига.

Индивидуален номер на процедурата: 0005131
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Зимница
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Тодорова, Дарина Атанасова
  • Телефон/и за контакт: 042 613 252; 042 613 253
Документи