Областна администрация Стара Загора

„Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Стара Загора, област Стара Загора“ Обособена позиция №1: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Найденови пръти“ и „Юнаците“ („Тумбите“; „Черния мост“; „Алваджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора; Обособена позиция №2: ”Нанасяне на корекции върху помощен план на ползватели, помощен план на бивши собственици и върху приет и неодобрен план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, привеждането им в графичен и цифров вид, изработване на скици и трасиране границите на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Бенчови кошари“, „Баритна мина“, „Табашка река“ и „Гьока“, находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:22:13Последна промяна: 2018-04-30 15:21:46
АОП номер: 00411-2018-0001 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на всички дейности по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Стара Загора, област Стара Загора.  Поръчката включва цялостно изработване на плановете за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и корекция на вече приет но неодобрен план, съответно по двете обособени позиции.Обхватът на дейноститее в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, включени в предмета на обществената поръчка и посочените в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003703
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Стара Загора
Прогнозна стойност: 250250.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71354000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Тодорова, Дарина Атанасова
  • Телефон/и за контакт: 042/ 613 242; 042/ 613 252; 042/ 613 253;
Документи