ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“

Дата и час на публикуване: 2019-08-08 12:47:50
АОП номер: 01175-2019-0003 Статус: възложена

Предмтът ню ОП е доставка на нетна електрична енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН, в това число и за ИИКТ-БАН

Индивидуален номер на процедурата: 0005261
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 406817.96 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: проф. Галя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: +359 29796611
Процедурата е Обединение на възложители
  • „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“
  • Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите
Документи