Община Дулово

"Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Дулово, за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

Дата и час на публикуване: 2016-03-08 14:18:05Последна промяна: 2016-03-08 14:17:50
АОП номер: 00043-2016-0001 Статус: възложена

 

Ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Дулово, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;

Индивидуален номер на процедурата: 0000559
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 95000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юскел Осман Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 0864 23000
Документи