Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00043-2019-0001статус: отворена

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 15:50:55
АОП номер: 00043-2018-0014статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово – 2018г.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-09 08:12:36
АОП номер: 00043-2018-0007статус: затворена

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО“ по две обособени позиции : Обособена позиция № 1 – „Ремонт и рехабилитация на улична и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:34:50
АОП номер: 00043-2017-0006статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово – 2017г.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-02 14:22:50
АОП номер: 00043-2016-0009статус: възложена

Обособена позиция 1: Покупка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово. Обособена позиция 2: Доставка на дърва и въглища

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2016-12-22 17:00:00