Община Дулово
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Проектиране – изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Централен градски парк, гр. Дулово – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на детска площадка и спортна и фитнес площадки на открито“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в административна сградата на Община Дулово, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18” Обособена позиция № 3 „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в зоната на Градски стадион и обслужваща сграда към него , находяща се в гр. Дулово, ул. „Розова долина” № 35
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2017-07-20 11:57:15
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 16:00:00
Предоставяне на консултантски услуги за Община Дулово, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Дулово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Руйно и с. Боил община Дулово”
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2016-08-15 11:26:25
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-05 17:00:00