Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00043-2018-0013статус: прекратена

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2018-2019г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-05 15:18:25
АОП номер: 00043-2018-0012статус: възложена

“Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност ”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-02 13:56:52
АОП номер: 00043-2018-0011статус: възложена

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-02 13:56:07
АОП номер: 05605-2018-0002статус: възложена

Ремонт на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1895“ в т.ч. въвеждане мерки за енергийна ефективност, поземлен имот с идентификатор 24030.501.697, кв.37, гр. Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-22 10:52:30
АОП номер: 00043-2018-0009статус: прекратена

Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:37:37