Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 123
 • Доставка на природен газ за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД-процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление

  АОП номер: 00686-2023-0005
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2023-12-08 14:48:44
  Разгледай досие
 • Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и обезвреждане

  АОП номер: 00599-2023-0006
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2023-07-26 11:02:33
  Разгледай досие
 • „Транспорт на смесени битови отпадъци от временна площадка в землището на община Бобов дол до инсталация за третиране на смесени битови отпадъци”

  АОП номер: 00599-2023-0005
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2023-07-18 14:51:30
  Разгледай досие
 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА чл. 18, ал.1, т.8 и чл.79, ал.1, т.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2023-03-28 13:39:56
  Разгледай досие
 • Доставка на гориво за отопление за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“– село Хитрино

  АОП номер: 02331-2023-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2023-01-27 22:47:52
  Разгледай досие