Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 87
 • Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Пазарджик

  АОП номер: 948764
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 08:50:42
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП - Перник за период от 2 години.

  АОП номер: 00075-2019-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-12-10 15:03:17
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА, КАСЕТИ С ТОНЕР И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“

  АОП номер: 04147-2019-0016
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 12:33:12
  Разгледай досие
 • „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИМЕХ - БАН“ в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран

  АОП номер: 01942-2019-0005
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 15:12:43
  Разгледай досие
 • Договаряне без предварително обявление по реда на чл79ал.1 т.7 от ЗОП с предмет" Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт на автомобилите на

  АОП номер: 00011-2019-0004
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 15:08:55
  Разгледай досие