Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 57
 • "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:08:41
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични

  АОП номер: 00998-2019-0001
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-01-14 14:07:01
  Разгледай досие
 • Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Перник

  АОП номер: 887744
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 11:50:56
  Разгледай досие
 • „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“,

  АОП номер: 886145
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 17:23:50
  Разгледай досие
 • Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино

  АОП номер: 886767
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:40:03
  Разгледай досие