Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 117
 • Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна

  АОП номер: 01990-2020-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:14:13
  Разгледай досие
 • Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция на ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ''АД.

  АОП номер: 01951-2020-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-11-04 16:29:37
  Разгледай досие
 • Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000(двадесет хиляди)литра(+;- 20%).

  АОП номер: 01755-2020-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:17:40
  Разгледай досие
 • Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа

  АОП номер: 2020-00086-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-08-12 13:17:44
  Разгледай досие
 • „Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект

  АОП номер: 04147-2020-0009
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-07-21 18:25:38
  Разгледай досие