Нормативна база - Закон за обществените поръчки и
правилник за прилагането на ЗОП

Нормативна база - Закон за обществените поръчки - ЗОП Закон за прилагане на ЗОП Регистър на обществените поръчки ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Обекти на обществени поръчки Възложители на обществени пръчки Видове процедури при възлагане на обществени поръчки Електронни документи Вътрешни правила

 

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

 

 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ в сила от 15 април 2016 г - изтеглете ТУК
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ в сила от 15 април 2016 г - изтеглете ТУК

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ХАРАКТРИСТИКА и СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел IV. от ЗОП в чл. 42

(1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
 3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
 4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
 6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

(3) Документите по ал.2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.

(4) В случаите на изключението по ал.2, т.2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.

(5) При публикуване на документите по ал.2 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

(6) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ДОСТЪП и СРОКОВЕ НА ПУБЛИКУВАНЕ

чл. 23 от ППЗОП

Чл. 23. Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на профила на купувача.

чл. 24 от ППЗОП

(1) Документите по чл. 42, ал. 2, т. 1, 4 – 6 и 8 ЗОП се публикуват в профила на купувача в следните срокове:

 1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
 2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на
  участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;
 3. поканите по чл. 34, ал. 1 ЗОП – в деня на изпращането им на избраните кандидати;
 4. поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
 5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите – в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
 6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване на
  обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;
 7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:
  а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за
  обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
  б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 ЗОП – до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;
 8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им от
  възложителя или от публикуването им в регистъра;
 9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
 10. съобщението по чл. 193 ЗОП – в деня на прекратяването.

(2) Съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП се публикува на профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.

(3) Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:

 1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 ЗОП – когато не е сключен договор;
 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение,
  квалификационната система и динамичната система за покупки.

(4) Възложителите поддържат профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.

Чл. 122. от ЗОП

(1) Досиетата по чл. 121, ал. 1 и информацията по чл. 121, ал. 3 се съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
(2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСИЕ

Чл. 121. от ЗОП

(1) Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.

(2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.


(3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

Чл. 98. от  ППЗОП

(1) Досието за всяка обществена поръчка освен документите и информацията по чл. 121, ал. 2 ЗОП включва и:

 1. заповедта за назначаване на комисията за извършване на предварителен подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и
  оценка на офертите или провеждане на преговори и диалог, включително всички заповеди, с които се изменя или допълва нейният
  състав;
 2. копие или извлечение от регистъра за получените заявления за участие и/или оферти;
 3. протокола по чл. 48, ал. 6;
 4. обмена на информация между възложителя и други лица или органи във връзка с подготовката и провеждането на процедурата и
  изпълнението на договора;
 5. информация за обжалването на поръчката, включително жалбата, становищата по нея, решенията и определенията на органите,
  отговорни за обжалването;
 6. документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключването на договора;
 7. документ, който удостоверява връщането на мострите, когато е приложимо;
 8. уникалните номера, под които документите са заведени в АОП за осъществяване на контрол, когато е приложимо;
 9. информация за движението на документите в досието.

(2) Информацията в досието на обществената поръчка се организира по начин, който дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните длъжностни лица, във връзка с подготовката, провеждането, приключването и отчитането на изпълнението на обществената поръчка.

(3) Възложителят определя едно или повече длъжностни лица, които организират съдържанието на досието и документират движението на документите, съдържащи се в него.

(4) Възложителят осигурява условия и отговаря за съхранението на досието на обществената поръчка в сроковете по чл. 122 ЗОП.

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Чл.244. от ЗОП - Условия за прилагане

(1) Публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв.

Чл. 140. от ППЗОП - Минимално съдържание


(1) Вътрешните правила по чл. 244, ал. 1 ЗОП определят най-малко реда за:

 1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
 2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на
  договорите;
 3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
 4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на
  комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и
  диалог, както и на журито;
 5. сключване на договорите;
 6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;
 7. действията при обжалване на процедурите;
 8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
 9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
 10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
 11. поддържане на профила на купувача.

(2) Възложителите имат право да възлагат отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители.